Geotècnia, Geologia

Analitzar correctament el terreny optimitza l'obra i evita possibles problemes posteriors

Tipologia: estudis geotècnics, geològics, avaluació geotècnica,..

geotecnia

bulons

Estabilitat de talussos

L'equilibri i estabilitat d'un vessant o talús pot afectar el nostre projecte.

Tipologia: trencament planar, circular, bolcament,...

Riscos geològics

La nostra obra pot estar afectada per riscos d'origen geològic i geomorfològic.

Tipologia: esllavissades, col·lapses, sismicitat, caigudes de blocs,..

riscos

cartografia_1

Cartografia geològica i geotècnica

Definir la distribució dels terrenys i característiques geotècniques ens ajudarà a situar l'obra en els terrenys més aptes.

sondeig

Sondejos

Les perforacions del terreny són bàsiques per qualsevol estudi del subsòl.

Tipologia: rotació, percussió, rotopercussió, helicoïdal i altres

Extracció de mostres

Per analitzar el terreny cal extreure mostres representatives.

Tipologia: mostres inalterades, continues, testimonis de roca,..

mostra sondeig

mostra_sondeig

Anàlisi de sòls

El grau d'humitat i presència d'aigua pot fer canviar les característiques de qualsevol terreny

Tipologia: granulometria, plasticitat, expansivitat, agressivitat al formigó,..

Patologies del terreny

Conèixer el terreny evita la presència de patologies que puguin afectar-nos

Tipologia: col·lapses, inflaments, sifonaments, etc.

patologies

esquema

Estudis a mesura

Cada projecte necessita l'estudi més adient possible.

Individualitzar cada projecte és optimitzar l'obra