Estudis d'impacte paisatgístic i visual

Tot projecte implica l'alteració del paisatge i l'existència d'un impacte

Tipologia: grau d'afecció, visibilitat,...

DSC_0043

DSC_0050

Informes ambientals

L'estat ambiental d'una zona determina la viabilitat del nostre projecte

Tipologia: espais fluvials, vegetació, ZEPA, PEIN,..

Tramitacions ambientals

Qualsevol actuació va precedida de sol·licituds administratives per evitar problemes

Tipologia: moviments de terres, rompudes,..

forestal